Blakesley
Hannah  (c. 1631-1723)
Samuel  (-c. 1675)