Richardson
Amos  (1623-5 Aug 1683)
Amos  (20 Jan 1650-1650)
Catharine  (1655-)
John  (1647-1696)
Margaret  (1541-1615)
Mary  (24 Jun 1624-Sep 1683)
Mary  (26 Nov 1647-Aug 1681)
Prudence  (31 Jan 1662-6 Aug 1716)
Rachel  (16 Jun 1680-8 Sep 1763)
Samuel  (18 Feb 1659-21 Jan 1713)
Sarah  (6 Jan 1657-1698)
Stephen  (14 Jun 1652-1694)
Thomas  (23 Mar 1543-8 Jan 1633)
Thomas  (4 Oct 1645-)