Parmelee
Hannah  (c. 1629-1 Dec 1690)
John  (27 Sep 1584-8 Nov 1659)