Johnson
Elizabeth  (22 Aug 1619-7 Nov 1683)
Grace  (-19 Dec 1671)
Hannah  (23 Mar 1628-)
Hannah  (c. 1629-1 Dec 1690)
Hannah  (say 1786-)
Humphrey  (5 Nov 1620-24 Jul 1692)
Isaac  (11 Feb 1615-19 Dec 1675)
Jane  (1565-)
John  (c. 1590-30 Sep 1659)
John  (5 Apr 1618-bfr 8 Jul 1627)
John  (c. 1626-18 Dec 1661)
Joseph  (20 Apr 1622-May 1622)
Joseph  (6 Mar 1627-bfr 30 Mar 1627)
Mary  (c. 1580-bfr 15 May 1629)
Mary  (31 Jul 1614-29 Jan 1679)
Mercy  (10 Sep 1700-)
Sarah  (12 Nov 1624-bfr 6 Nov 1694)
Sarah  (9 Aug 1646-2 Sep 1721)
Sarah  (26 Aug 1664-1 Nov 1732)
Sarah  (6 Nov 1676-1755)
Susan  (16 Jul 1623-bfr 15 Aug 1629)
William  (14 Mar 1640-1 Aug 1716)
William (Wingle)  (14 Mar 1640-1 Aug 1716)