Johns
Jane  (c. 1730-c. 1775)
Joseph  (c. 1710-24 Jul 1775)
Martha  (c. 1740-bfr 27 Feb 1832)