Hicks
Elizabeth  (Feb 1632/33-)
Ephraime  (-12 Feb 1649)
Hannah  (c. 1639-)
Harwood  (c. 1622-)
Herodias  (c. 1622-)
Thomas  (c. 1642-)