Heckler
Barbara  (c. 1804-8 Jan 1821)
Eva Katharina  (c. 1800-)
Maria Eva  (4 Jan 1799-10 Mar 1881)