Barnard
Bartholomew  (c. 1622-1698)
Sarah  (1626-)
Sarah  (3 Dec 1648-1730)