Gannett
Hannah  (c. 1655-)
Sarah  (5 May 1622-bfr 25 Nov 1697)