Backus
Elizabeth  (7 Jul 1676-11 Nov 1739)
Hannah  (c. 1675-25 Feb 1952)