Elsen
Abraham  (say 1620-bfr 9 Mar 1648)
Hannah  (15 Aug 1645-)
Hannah  (14 Aug 1646-bfr 25 Jan 1662)
Mariah  (14 Aug 1646-bfr 25 Jan 1662)
Rebecca     (c. 1620-23 Jan 1663 or 25 Jan 1663)
Sarah  (17 Mar 1644-)