Ward
Jennie  (-24 Nov 1924)
John T.  (9 Jul 1870-17 Nov 1946)
Lydia Silvina  (Aug 1873-7 Sep 1967)